خانه » Projects » برداشتن پینه پای بیماران دیابتی

برداشتن پینه پای بیماران دیابتی

سوزاندن و برداشتن غیر اصولی میخچه در پای بیماران دیابتی به زخم هایی تبدیل میشوند که دیر بهبود پیدا میکنند و در صورت عدم رسیدگی به زخم های مزمن عمیق با عوارض شدیدتر منتهی می شوند.

پیمایش به بالا